viernes, mayo 27

Ayudas por cuidado de hijos

Se publica en el Doga del 18 de Mayo de 2011, las ayudas a los padres trabajadores, que soliciten una reducción de jornada por cuidado de hijos, dentro de la comunidad gallega.
( texto en gallego)

Obxecto e réxime das axudas:

1. O obxecto da presente resolución é a convocatoria e regulación do réxime de concesión de axudas económicas a aqueles traballadores que entre o 1 de setembro de 2010 e o 30 de abril de 2011 se acolleran a unha redución da súa xornada de traballo para o coidado do seu fillo/a.

2. O outorgamento das axudas ás que se refire esta convocatoria realizarase a través da modalidade de pagamento único e de forma continuada ata esgotar o crédito orzamentario consignado para estes efectos, segundo a orde de recepción de solicitudes e baixo os principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.

Artigo 2. Compatibilidade das axudas.

As axudas por redución de xornada previstas na presente resolución serán compatibles con calquera outra que, co mesmo obxecto, teñan establecidas ou puideran establecer calquera das administracións públicas, dos seus organismos autónomos, entes ou sociedades, así como por calquera entidade privada.

Persoas beneficiarias.

1. Poderán beneficiarse das axudas previstas nesta resolución:

a) Homes que se acollan á redución de xornada á que se alude no artigo 5 da presente resolución e sexan traballadores por conta allea, tanto da empresa privada como das administracións públicas, organismos autónomos, entes públicos de dereito privado e empresas públicas dependentes delas, con independencia de que o seu vínculo sexa laboral, funcionarial ou estatutario e os socios das sociedades cooperativas sempre que estes últimos pertenzan ao réxime xeral da Seguridade Social.

b) Familias monoparentais nas que a persoa solicitante, home ou muller, sexa traballadora por conta allea e se acolla á redución de xornada á que se alude no artigo 5 da presente resolución.

2. As persoas solicitantes, para obter a condición de beneficiarias, deberán cumprir, ademais das esixencias establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os seguintes requisitos:

a) Estar inscritas no padrón de calquera municipio dos integrados no territorio da comunidade autónoma galega, polo menos cun ano de antelación á presentación da solicitude de subvención.

b) Convivir co/a fillo/a na data da solicitude.

c) No caso das familias non monoparentais, o outro membro da unidade familiar deberá ser traballador/a por conta allea ou ben autónomo/a e manter esa situación durante todo o período subvencionado. Entenderase cumprido este requisito cando, habendo períodos non traballados, a suma destes non supere o 5% do período subvencionado.

3. En ningún caso poderán ser beneficiarios os proxenitores privados da patria potestade dos seus fillos/as, ou se a súa tutela ou garda fora asumida por unha institución pública.Más info y acceso al Doga aquí

jueves, mayo 26

Congreso para Auxiliares de Enfermería/TCAE Sindicato SAE

El Sindicato SAE, en colaboración con la FAE , organiza el XXII congreso para Auxiliares de Enfermería/TCAE, que en esta ocasión se celebra en Mallorca los días 1-2-3 de Junio de 2011.

El tema del congreso de este año, es sobre " Urgencias y Emergencias".
Más información sobre el evento en los siguientes enlaces y en la web sel sindicato. Web Sindicato SAE

Solicitud congreso
Triptico información Congreso

sábado, mayo 7

Publicación del Nuevo Pacto de contratación Temporal Sergas

Según nos informan desde el SAE, elhttp://www.blogger.com/img/blank.gif nuevo pacto se publicará en el Doga este lunes día 9 de Mayo.
Estaremos atentos a la publicación y colgaremos la información, fechas de presentación de documentación, proceso de solicitudes, acceso a expedien-t...etc a la mayor brevedad.
De momento os dejamos el texto definitivo del pacto.
Pacto Nuevo listas Contratación Temporal Sergas
Haz click aqui para ver el texto definitivo del Pacto de Contratación Sergas

Más noticias sobre la publicación
Dudas sobre el Nuevo pacto de Contratación temporal Sergas, gentileza Sindicato SAE

domingo, mayo 1

Celadores de Gimnasio en Lucus Augusti

A los celadores del Hospital Lucus Agusti de Lugo, no les hace falta gimnasio ya que al ritmo de trabajo que se ven sometidos en el nuevo complejo, algunos hasta han bajado de peso, sin someterse a ningún tipo de dieta, solo con el exceso de Km que recorren diariamente para poder realizar sus tareas dentro del centro, unos 9 diarios, según ha denunciado algún trabajador a la Plataforma en Defensa de Sanidad Pública de Lugo.
Este hospital ha sido diseñado en horizontal, por lo que según el propio Sergas, ha reconocido se multiplican las distancias para estos profesionales en su labor diaria. Si quieres ampliar la noticia, haz click en el siguiente enlace facilitado por La Voz de Galicia.
Celadores de gimnasio en Lucus Augusti